Hahn Türband 4 AT, 3-teilig

TÜRBAND 4 AT 3-CZĘŚCIOWY

DOBRE ZASTĄPIONE PRZEZ LEPSZE

  • Sys­tem za­wia­sów ofe­ru­je moż­li­wość wielu kom­bi­na­cji wy­ko­na­nia i wa­rian­tów mo­co­wa­nia dla drzwi otwie­ra­nych do we­wnątrz i na ze­wnątrz, z pro­fi­la­mi od­wra­ca­ją­cy­mi oraz ze słup­kiem ką­to­wym.
  • Wszyst­kie częć­ci me­ta­lo­we za­wia­su są za­bez­pie­czo­ne prze­ciw­ko ko­ro­zji. Dla wy­jąt­ko­wych wy­ma­gań w ofer­cie znaj­du­je się wy­ko­na­nie nie­rdzew­ne.
  • Wy­ko­na­nia spe­cjal­ne - do drzwi har­mo­nij­ko­wych oraz prze­ciw­wła­ma­nio­wych
  • Sta­bil­ne dzię­ki jed­no­czę­ścio­wym trzpie­niom
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewy/DIN prawy
  • Do­stęp­ne dla wszyst­kich pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych i sta­lo­wych. Ofe­ro­wa­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych i ko­lo­rach RAL
  • Bez­ob­słu­go­we ele­men­ty ło­ży­sku­ją­ce
Piktogramm Hahn function Logo SKG 3 Sterne CE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

MONTAŻ

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

NEW Katalog – Click & Select

Fragment katalogu – aktualny produkt

Dodaj więcej produktów do katalogu

DODATKI

Szablon - T153A0000
Szablon - T151A0000
Szablon - T165A0000
Szablon - T163A0000

POSZCZEGOLNE CZESCI

Część ościeżnicowa zawiasu - Numer artykułu na zapytanie
Część skrzydłowa zawiasu - Numer artykułu na zapytanie
Pokrywa zawiasu na ościeżnicę - Numer artykułu na zapytanie
Pokrywa zawiasu na skrzydło - Numer artykułu na zapytanie

Porównywalne produkty

AT-G
Hahn Serie 60 AT, 2-teilig SERIE 60 AT 2-CZĘŚCIOWY
Hahn Serie 60 AT, 3-teilig SERIE 60 AT 3-CZĘŚCIOWY